ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΔΙΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

την πλήρωση μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ με πενταετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές και Πειραματικές Μέθοδοι στη Δυναμική Κατασκευών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2674/12.10.2023 τ. Γ΄

ΑΔΑ:      9ΩΡΟ469Β7Θ-452           

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών α) σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail, usb stick) και β) σε έντυπη μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και  να επικοινωνούν στο e-mail και στα τηλέφωνα που αναγράφονται:

 e-mail: secretar@mech.upatras.gr

 Ιστότοπος: https://www.mead.upatras.gr

 τηλ.: 2610-969404, 2610-969402, 2610-969401

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η  24/11/2023

 

   Ο Πρύτανης

   ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ