Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 2) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 4) Γεωλογίας και 5) Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   25  /  10  /  2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Τμημάτων 1) ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 2) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,  4) Γεωλογίας και 5) Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία (Μακροοικονομία, Μικροοικονομία) και Αγροτική Οικονομία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2701/13.10.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 16.10.2023)

ΑΔΑ: 6ΞΟΑ469Β7Θ-ΞΜΛ                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36742

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2760/19.10.2023

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.10.2023)

ΑΔΑ: 65ΑΛ469Β7Θ-5ΓΧ                         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36743

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Ποσοτικές Εφαρμογές της Οικονομικής Ανάλυσης».

ΦΕΚ Δημοσίευσης:

(ημερομηνία κυκλοφορίας:)

ΑΔΑ: ΨΓ7Ε469Β7Θ-24Ξ                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36744

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2760/19.10.2023

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.10.2023)

ΑΔΑ: ΩΖΓΡ469Β7Θ-Λ9Α                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36745

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2745/19.10.2023

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.10.2023)

ΑΔΑ: ΨΛΣ0469Β7Θ-4ΔΠ                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36746

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Προχωρημένες Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2745/19.10.2023

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.10.2023)

ΑΔΑ: 6ΘΒ6469Β7Θ-Μ1Τ                             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36747

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   26 /  12  /  2023

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Επιστήμης και Τεχνολογίας                                e-mail: foodscsecr@upatras.gr

Τροφίμων                                                           Ιστότοπος: http://foodscitech.upatras.gr

                                                                           τηλ.: 26410- 74131

 

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων                                     e-mail: secretar@upatras.gr

                                                                            Ιστότοπος: http://www.bma.upatras.gr

                                                                             τηλ.: 2610 969968,974,975,988

 

Διοικητικής Επιστήμης                                        e-mail: deptsecr@upatras.gr

και Τεχνολογίας                                                   Ιστότοπος: http://www.dept.upatras.gr

                                                                              τηλ.: 2610 962866-870

 

Γεωλογίας                                                             e-mail: geolsecret@upatras.gr

                                                                             Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

                                                                             τηλ.: 2610 997922

 

 Αειφορικής Γεωργίας                                        e-mail: secrsa@upatras.gr

                                                                           Ιστότοπος: http://susagri.upatras.gr

                                                                          τηλ.: 26410- 74233

 

 

Ο Πρύτανης

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ