Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 2) Οικονομικών Επιστημών, 3) Γεωλογίας, 4) Μαθηματικών και 5) Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Πάτρα   15  /  11  /  2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Επιστήμης και Τεχνολογίας  Τροφίμων, 2) Οικονομικών Επιστημών, 3) Γεωλογίας, 4) Μαθηματικών και 5) Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2907/6.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 7.11.2023)

ΑΔΑ: Ψ33Ψ469Β7Θ-Κ5Β                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37174

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2994/13.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 13.11.2023)

ΑΔΑ: 62Δ3469Β7Θ-8Φ2                             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37175

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμορφολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2994/13.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 13.11.2023)

ΑΔΑ: ΩΧΦΕ469Β7Θ-Β27                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37176

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μία κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Στατιστική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2994/13.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 13.11.2023)

ΑΔΑ: 6ΓΖΜ469Β7Θ-3Υ3                             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37177

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μία  θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη του μηχανικού σε μικροφασικά – νανοφασικά υλικά και διατάξεις για ενεργειακές χημικές τεχνολογίες»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3010/13.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 13.11.2023)

ΑΔΑ: ΩΖΧΥ469Β7Θ-3Υ3                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37178

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   16 /  1  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

 Επιστήμης και Τεχνολογίας                                                      e-mail: foodscsecr@upatras.gr

Τροφίμων                                                                                Ιστότοπος: http://foodscitech.upatras.gr

                                                                                                   τηλ.: 26410- 74131

 

Οικονομικών Επιστημών                                                       e-mail: econsecr@upatras.gr

                                                                                               Ιστότοπος: http://www.econ.upatras.gr

                                                                                               τηλ.: 2610 962590-592

 

Γεωλογίας                                                                             e-mail: geolsecret@upatras.gr

                                                                                            Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

                                                                                             τηλ.: 2610 997922

 

Μαθηματικών                                                                      e-mail: secr-math@math.upatras.gr

                                                                                           Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

                                                                                           τηλ.: 2610 996735

 

 

Επιστήμης τω Υλικών                                                      email: mscisecr@upatras.gr                                                                                                                                     

                                                                                       Ιστότοπος: www.matersci.upatras.gr

                                                                                        τηλ.: 2610- 996301/996302

 

 

Ο Πρύτανης

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ