Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Φιλολογίας, 2) Πολιτικών Μηχανικών, 3) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 4) Χημείας και 5) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα 29 / 11 / 2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Φιλολογίας, 2) Πολιτικών Μηχανικών, 3) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 4) Χημείας και 5) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3073/23.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 23.11.2023)

ΑΔΑ: Ψ6ΡΒ469Β7Θ-ΡΛΛ                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37385

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μηχανική Δομικών Υλικών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3073/23.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 23.11.2023)

ΑΔΑ: 6ΞΒΕ469Β7Θ-ΤΚΦ                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37386

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3096/27.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 27.11.2023)

ΑΔΑ: ΨΗΧΩ469Β7Θ-ΣΨΘ                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37387

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3073/23.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 23.11.2023)

ΑΔΑ: ΨΒΗΥ469Β7Θ-ΟΗΗ                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37388

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3096/27.11.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 27.11.2023)

ΑΔΑ: ΨΒΝΚ469Β7Θ-ΝΙΚ                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 37389

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   30 /  1  /  2024

 

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Φιλολογίας                                                            e-mail: philsec@upatras.gr

                                                                              Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

                                                                              τηλ.: 2610 969757-760

 

Πολιτικών Μηχανικών                                         e-mail: civil@upatras.gr

                                                                            Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

                                                                            τηλ.: 2610 996500-4

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                     e-mail: archisec@upatras.gr

                                                                              Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr

                                                                              τηλ.: 2610 997553, 969913, 962891,969354

 

Χημείας                                                                e-mail: chemsecr@upatras.gr

                                                                           Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

                                                                            τηλ.: 2610 996013

 

 

Βιολογίας                                                             e-mail: grambio@upatras.gr

                                                                          Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr

                                                                          τηλ.: 2610- 969201-205

 

        Ο Πρύτανης

 

  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ