Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φιλοσοφίας και 2) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   4  /  3  /  2024

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φιλοσοφίας και 2) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ηπειρωτική Φιλοσοφία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 647/26.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 27.2.2024)

ΑΔΑ: Ψ04Ο469Β7Θ-ΘΟΑ                                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39211

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Διατήρηση Φυτικής Ποικιλότητας Υδάτινων Οικοσυστημάτων»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 647/26.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 27.2.2024)

ΑΔΑ: 62ΓΑ469Β7Θ-7ΑΝ                                              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39212

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   5  /  5  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Φιλοσοφίας                                                                                    e-mail: philosophy@upatras.gr

                                                                                                      Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr

                                                                                                       τηλ.: 2610 997817-819

 

Βιολογίας                                                                                        e-mail: grambio@upatras.gr

                                                                                                        Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr

                                                                                                     τηλ.: 2610- 969201-205

 

 

 

 

Ο Πρύτανης

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ