Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Φυσικοθεραπείας, 2) Φαρμακευτικής και 3) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   14  /  2  /  2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Φυσικοθεραπείας, 2) Φαρμακευτικής και 3) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 458/7.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 7.2.2024)

ΑΔΑ: ΨΨΛΑ469Β7Θ-ΡΒ7                                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 38897

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Φαρμακευτική Ανάλυση με έμφαση στις μη καταστροφικές τεχνικές»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 522/13.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 13.2.2024)

ΑΔΑ: 61ΞΒ469Β7Θ-9Η2                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 38898

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία-Λειτουργική Ουρολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 522/13.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 13.2.2024)

ΑΔΑ:ΨΨΤΣ469Β7Θ-4ΕΥ                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 38900

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοθωρακοχειρουργική με Εξειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 522/13.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 13.2.2024)

ΑΔΑ: 6Σ1Ο469Β7Θ-6ΚΑ                                                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 38901

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   15 /  4  /  2024

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Φυσικοθεραπείας                                                   e-mail: physiosecr@upatras.gr

                                                                               Ιστότοπος: http://www.physio.upatras.gr

                                                                                τηλ.: 2610 962400-401

 

Φαρμακευτικής                                                        e-mail: pharminf@upatras.gr

                                                                                Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

                                                                                τηλ.: 2610 962300

 

Ιατρικής                                                                e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                             Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                             τηλ.: 2610 969100-8

 

 

Ο Πρύτανης

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ