ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 Α) την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τις ανάγκες του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

Τρείς (3) κενές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ με πενταετή θητεία, στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας» για τις ανάγκες του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών.

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2869/27.10.2023 τ. Γ΄

ΑΔΑ:      ΨΝΔΞ469Β7Θ-ΨΕΞ

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail ή usb stick).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και να επικοινωνούν στο e-mail και στα τηλέφωνα που αναγράφονται:

 email: syglitos@upatras.gr

 Ιστότοπος: https://www.upatras.gr

τηλ.: 2610-969039

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η  30/11/2023

 

 Β) την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τις ανάγκες του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Μια (1) κενή θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ με πενταετή θητεία στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας», για τις ανάγκες του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών και ειδικότερα για τα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο.

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2869/27.10.2023 τ. Γ΄

ΑΔΑ:      6ΣΩΨ469Β7Θ-ΥΙΛ          

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail ή usb stick).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και να επικοινωνούν στο e-mail και στα τηλέφωνα που αναγράφονται:

 email: syglitos@upatras.gr

 Ιστότοπος: https://www.upatras.gr

 τηλ.: 2610-969039

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η  30/11/2023

  Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ