Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   25  /  1  /  2024

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυσική ή Επιστήμη των Υλικών με Κατεύθυνση Πειραματική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 240/24.1.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 24.1.2024)

ΑΔΑ: 6Ζ7Σ469Β7Θ-3ΚΓ                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 38432

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   26 /  3  /  2024

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                                 e-mail: secretary@ece.upatras.gr

και Τεχνολογίας Υπολογιστών                                           Ιστότοπος: http://www.ece.upatras.gr

                                                                                          τηλ.: 2610 996492

 

 

Ο Πρύτανης

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ