Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για εισαγωγή φοιτητών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε αντικείμενο που σχετίζεται με την επιστημονική περιοχή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού.
Το πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια τριών (3) και μέγιστη (6) ακαδημαϊκών ετών. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024 θα εισαχθούν για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μέχρι 10 φοιτητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφίων φοιτητών στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, έχουν:
1. κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε συναφές επιστημονικό πεδίο, ή,
2. απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), σε συναφές επιστημονικό πεδίο, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με κριτήρια:
• τη συνάφεια των σπουδών του/της υποψηφίου/ας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) με την επιστημονική/θεματική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής,
• την απόδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές,
• την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα (αν υπάρχει),
• τις συστατικές επιστολές,
• την προσωπική συνέντευξη και τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς). Ειδικά για την Αγγλική γλώσσα (ή την Ελληνική) και όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι/ες που γίνονται δεκτοί για ΔΔ υποχρεούνται (κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα, σύμφωνης γνώμης της συμβουλευτικής επιτροπής και έγκρισης της Συνέλευσης) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα εκτός του συστήματος ECTS. Από τα μαθήματα αυτά, έξι (6) πρέπει να είναι στην ευρύτερη θεματική περιοχή της διατριβής του/της ΥΔ – ως τέτοια μπορούν να αναγνωρίζονται μαθήματα που ο/η υποψήφιος/α παρακολούθησε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει ολοκληρώσει. Σε περιπτώσεις που η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι οι προγενέστερες σπουδές του ΥΔ ή/και οι ανάγκες του θέματος της διατριβής το απαιτούν, μπορεί να εισηγηθεί την επιπλέον παρακολούθηση έως δύο (2) προπτυχιακών μαθημάτων.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, ο δε κατάλογος των μαθημάτων περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι Σπουδές στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν.4957/2022 και του Εσωτερικού Κανονισμού του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ((https://www.civil.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/09/ΠΔΣ__FEK-2023-Tefxos-B-04866.pdf).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 19/1/2024, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ως εξής:
(α) σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 26504, Ρίο, τηλ.: 2610 996502 –2610 996504),
(β) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα, πλην των συστατικών επιστολών) στο σύνδεσμο: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Απαιτούμενα έγγραφα
1. Έντυπη αίτηση (*).
2. Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
3. Αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και το Integrated Master
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Περίληψη προπτυχιακής ή/και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχουν).
6. Γνωστική περιοχή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες καθώς και ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής.
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν).
8. Συστατική επιστολή από το προτεινόμενο (από τον υποψήφιο) Επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται ρητά η συμφωνία αυτού για την ανάληψη της επίβλεψης,
9. Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή, η οποία πρέπει να υπογράφεται από Mέλος ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος προέλευσης του υποψηφίου ή από Mέλος ΔΕΠ άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος που γνωρίζει τον υποψήφιο και είναι εξοικειωμένο με την επιστημονική κατάρτιση αυτού. Οι συστατικές επιστολές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο από τον παρέχοντα τη συστατική (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου), ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους συντάξαντες, στη διεύθυνση gradcivil@upatras.gr.
10. Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).
11. Πρόταση για τον/την επιβλέποντα/ουσα την διδακτορική διατριβή του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ο οποίος πρέπει να ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής. Η ενυπόγραφη συγκατάθεση του/της προτεινόμενου/ης ως επιβλέποντος/ουσας θα πρέπει να κατατίθεται με την αίτηση του υποψηφίου.
12. Ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που προτείνεται ως γλώσσα συγγραφής της ΔΔ η Αγγλική.
13. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο
14. Πιστοποιητικά βεβαίωσης προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν
15. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία.
16. Επιπροσθέτως ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.

(*) Τα έντυπα αίτησης και συστατικών επιστολών (στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα) βρίσκονται στο σύνδεσμο Αιτήσεις-Έντυπα της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.civil.upatras.gr.