ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-45)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-45). 

Προϋπολογισμός:12.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΕΠ00110043 – MIS: 5075928 -Υποέργο 2. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 4 Σεπτεμβρίου 2023, 12:00.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΚΠΣ-45. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed_ΑΔΑΜ

ΤΚΠΣ-45. Έντυπο Προσφοράς