Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» 2023-24

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» σε πλήρη σύνθεση για να εξετάσει τους φακέλους υποψηφιοτήτων.

Κατατέθηκαν 18 προτάσεις που αφορούν σε συνολικά 8 υποψηφιότητες, ως εξής:

  • 2 υποψηφιότητες από τη Σχολή Θετικών Επιστημών
  • 2 υποψηφιότητες από την Πολυτεχνική Σχολή
  • 3 υποψηφιότητες από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • 1 υποψηφιότητα από τη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων διαπιστώθηκαν τα εξής:

α. Δύο υποψηφιότητες υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, μία στις 4/12 και μία στις 5/12. Συνεπώς οι υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές.

β. Μία υποψηφιότητα δεν πληροί το κριτήριο των 6 εξαμήνων : «Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διδάξει τουλάχιστον έξι εξάμηνα τα τελευταία τέσσερα χρόνια». Συνεπώς η υποψηφιότητα δεν γίνεται δεκτή.

γ. Μία υποψηφιότητα αφορούσε σε Μέλος της Επιτροπής όπου τέθηκε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε την Επιτροπή  και αποφασίστηκε ομοφώνως η συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής εξαιρουμένου του Μέλους από τις επόμενες συνεδριάσεις.

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» για να εξετάσει τους φακέλους των λοιπών πέντε υποψηφιοτήτων, συνεκτιμώντας τα ποιοτικά και τα ποσοτικά δεδομένα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου καθώς και τις επιστολές υποστήριξης των υποψηφίων.

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή ομοφώνως κατέληξε στις δύο επικρατέστερες υποψηφιότητες.

Στην τελική συνεδρίαση της Επιτροπής τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου συζητήθηκαν διεξοδικά οι δύο υποψηφιότητες. Η Επιτροπή μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομοφώνως την απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» στον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, Σπήλιο Φασόη, του οποίου το βιογραφικό παρατίθεται.

 

Καθηγητής Σ.Δ. Φασόης

Ο Καθηγητής Σ.Δ. Φασόης (Δίπλωμα 1982 ΕΜΠ, M.Sc. 1984 & Ph.D. 1986 University of Wisconsin–Madison HΠΑ) είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού (ΣΜΣΑ) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Προγενέστερα υπηρέτησε ως Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στο University of Michigan – Ann Arbor, ΗΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε Στοχαστικά Μηχανολογικά και Μηχατρονικά Συστήματα, και διδάσκει αντίστοιχα μαθήματα. Έχει επίσης οργανώσει και διδάξει εκτενώς σε διεθνή μαθήματα βραχείας διάρκειας σε διάφορες χώρες. Έχει τιμηθεί επανειλημμένα με Βραβεία και Διακρίσεις Διδασκαλίας στο University of Michigan – Ann Arbor, και επίσης μέσω πρόσθετων διεθνών Βραβείων και Διακρίσεων. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει άνω των 300 άρθρων (αρκετών κατόπιν τιμητικής πρόσκλησης) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί εκτενώς από εθνικούς & διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει οργανώσει μια σειρά θεματικών εκδόσεων διεθνών επιστημονικών περιοδικών, συμμετέχει σε επιστημονικές επιτροπές, και σε Συντακτικές Επιτροπές κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών και διεθνών συνεδρίων.

Prof. Dionissios Mantzavinos
Vice-Rector Academic & Int’l Affairs
University of Patras
Dept. of Chemical Engineering
Caratheodory 1, University Campus,
GR-26504 Patras, Greece