Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023

Αξιολόγηση και απονομή του βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023  για ένα εξαίρετο άρθρο και μια Πρωτότυπη Μονογραφία/Βιβλίο

Μέχρι τις 31.12.2023, καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023, υπεβλήθησαν συνολικά δέκα πέντε (15) υποψηφιότητες στην κατηγορία των άρθρων και δύο (2) υποψηφιότητες στην κατηγορία των μονογραφιών/βιβλίων.

Η Επιτροπή, ύστερα από εξέταση όλων των φακέλων των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης, διαπιστώνει ότι σχετικά με το εξαίρετο άρθρο υπεβλήθησαν αξιόλογες και υψηλότατου επιπέδου δημοσιεύσεις ανά επιστημονική περιοχή. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που είχαν ανακοινωθεί στην πρόσκληση υποβολής των υποψηφιοτήτων για το βραβείο (https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/11/P.Kanellopoulos.pdf).

Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης – Άρθρου

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης “Παναγιώτης Κανελλόπουλος”  για το έτος 2023 αποφασίζει ομόφωνα:

Το βραβείο να απονεμηθεί στην εργασία Lecocq Tet al. “Global quieting of highfrequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures” με συν-συγγραφέα τον Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ευθύμιο Σώκο.

Η Επιτροπή αν και προβληματίστηκε ως προς τον μεγάλο αριθμό των συγγραφέων, ομόφωνα συμφώνησε τη βράβευση της εργασίας στο περιοδικό SCIENCE καθώς αποτελεί κοινή προσπάθεια που απαιτεί γεωγραφική κάλυψη σε παγκόσμια κλίμακα και κατ’ επέκταση μεγάλο αριθμό συγγραφέων.

Βραβείο Εξαίρετης Μονογραφίας – Βιβλίου

Η Επιτροπή ύστερα από εξέταση όλων των φακέλων των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για το Βραβείο Εξαίρετης Μονογραφίας/Βιβλίου αποφάσισε να μην απονεμηθεί το σχετικό βραβείο καθώς από τις δύο υποβληθείσες εργασίες η μία αφορούσε διδακτικό εγχειρίδιο (textbook) και η άλλη παλαιότερο βιβλίο (2008) που ανατυπώθηκε το 2015.

Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για την συμβολή τους στην τελική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

 Pavlos Avramidis, Prof. Dr.
Vice Rector for Research and Development
UNIVERSITY OF PATRAS
School of Natural Sciences
Department of Geology
Section of General Marine Geology and Geodynamics
Laboratory of Sedimentology
University Campus, 26504 Rio, Greece