«Ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού υλικού στο μάθημα «Εργαστήριο Λογικού Σχεδιασμού», για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π- 90/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για : «Ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού υλικού στο μάθημα «Εργαστήριο Λογικού Σχεδιασμού», για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π- 90/2023), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -90

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 09-10-2023 και ώρα 15:00.