Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβαση Άνω των Ορίων για την «Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών για το έτος 2023» (Αρ. Διακ. 24/23).

Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών για το έτος 2023» (Αρ. Διακ. 24/23).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 24_23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24_23_