Διόρθωση επί της Διακήρυξης 54/23 της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023»

ΑΔΑΜ_ΔΙΟΡΘΩΣΗ_ ΕΠΙ_ΤΗΣ _ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_54.23_s