Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» , αριθ. Διακ.33/23

33_23 Επαναπροκήρυξη Απόβλητα-1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ – ΑΠΟΒΛΗΤΑ