Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών στα πλαίσια της δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Π.70/2023)

Ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Π.70/2023) με ΑΔΑΜ: 23PROC013428663, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και την Τρίτη 03.10.2023 και ώρα 15:00.

Ο Προϊστάμενος

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος