Αρ. Διακήρυξης 42/23 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Υπηρεσία φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του αυλείου χώρου αυτών στην πόλη του Αγρινίου για έξι (6) μήνες’’

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ 42_23