Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024

 

 

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αρ. 3η/7-11-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την εισαγωγή νέων υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1457/22098  απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 3132/31-7-2018, τ. Β’), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468/14-9-2023, τ. Β’).

 

 1. Σκοπός ΠΔΣ

Το ΠΔΣ αποσκοπεί στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο των Επιστημών της Εκπαίδευσης.

 

 1. Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας

Υποψηφιότητα για εισαγωγή στο ΠΔΣ μπορούν να υποβάλλουν (α) κάτοχοι Πτυχίου και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή από ομοταγές αναγνωρισμένο Ίδρυμα της αλλοδαπής, και (β) απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΑΕΙ κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

 

 1. Φάκελος υποψηφιότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εισαγωγής στο ΠΔΣ: στην αίτηση αναγράφονται (α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, (β) ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα (πρέπει να έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο/επιστημονικό έργο και να έχει δηλώσει την πρόθεσή του/της για επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής), και (γ) η γλώσσα συγγραφής που μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 6. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών
 7. Πτυχιακή ή διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπουδών (εάν υπάρχει)
 8. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών
 9. Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (εάν υπάρχει)
 10. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής (οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται)
 11. Πιστοποιητικά βεβαίωσης σχετικής επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 12. Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο παρουσιάζονται η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία (εάν ο υποψήφιος/α δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι η αγγλική ή η γαλλική).
 13. Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.
 14. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του/της υποψήφιου/ας
 15. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α δεν εκπονεί παράλληλα άλλη Διδακτορική Διατριβή σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο

 

 1. Διαδικασία και προθεσμία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει (i) να υποβάλουν τον φάκελο[1] υποψηφιότητάς τους στη διαδικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#, και (ii) να τον αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα». Η ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και η ταχυδρομική του αποστολή πρέπει να γίνουν από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος έως 1-12-2023.

 

 1. Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και καλεί τους/τις υποψήφιους/ες σε συνέντευξη. Κατόπιν, υποβάλλει στη Συνέλευση αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή. Η Συνέλευση, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

 

 1. Πληροφόρηση

Κατά την περίοδο υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για το ΠΔΣ, οι υποψήφιοι/ες μπορούν  να καλούν τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 9.00-13.00 (κ. Σούζα: 2610-969828, 2610-969310). Επίσης, για πληροφορίες όπως π.χ. ο χρόνος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή οι υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, μπορούν να  συμβουλεύονται το ΦΕΚ έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.

 

[1] Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν αρίθμηση και όνομα σύμφωνα με τη λίστα των δικαιολογητικών (π.χ. «1_Αίτηση», «2_Βιογραφικό», «3_Πτυχίο», «4. ΔΜΣ»,  κ.ο.κ).