ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» (Π- 85/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς  για  την   υποβολή  προσφοράς για «Εκτυπώσεις  και βιβλιοδετήσεις            για       το        Τμήμα Επιστημών της             Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» (Π- 85/2023), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -85ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:    02-10-2023  και ώρα 15:00.