ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Παροχή υπηρεσιών εισαγωγής και μηχανογραφικής επεξεργασίας νέων δεδομένων μητρώου ερευνητών / ερευνητικών εργασιών Τμήματος και εξειδικευμένης εξόρυξης δεδομένων του συστήματος καταγραφής-μηχανογράφησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π. 35/2023).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για  «Παροχή υπηρεσιών εισαγωγής και μηχανογραφικής επεξεργασίας νέων δεδομένων μητρώου ερευνητών / ερευνητικών εργασιών Τμήματος και εξειδικευμένης εξόρυξης δεδομένων του συστήματος καταγραφής-μηχανογράφησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής»  (Π. 35/2023), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ .ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π- 35

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:   08-06-2023   και ώρα 15:00.