Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη-Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων & Πολυμηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών” (αριθ. διακ. 1/24)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη-Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων & Πολυμηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών” (αριθ. διακ. 1/24) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024 & ώρα 20:00 και με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 & ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – signed – ΑΔΑΜ , ΠΕΡΙΛΗΨΗ – signed – ΑΔΑ , espd-request-v2 – signed , ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – signed – ΑΔΑΜ