Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “ Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Evaluation Boards & Παρελκομένων) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023 ‘’ με αριθμό Διακήρυξης 21/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ παραλαβής 21_23