Πρακτικό εκλογής Ο.Δ.Ε για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. καθώς και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρακτικό εκλογής Ο.Δ.Ε για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου ΕΤΕΠ

Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου ΕΔΙΠ