Πρακτικό εκλογής Ο.Δ.Ε για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. καθώς και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρακτικό εκλογής Ο.Δ.Ε για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. καθώς και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔΙΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΤΕΠ