ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παροχή Υπηρεσιών στα εργαστήρια του Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας» (Π-155/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Παροχή Υπηρεσιών στα  εργαστήρια   του Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας» (Π-155/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -155

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 06-12-2023  και ώρα 15:00.