ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια αδειών λογισμικού NVivo για το τμήμα Διοίκηση Τουρισμού » (Π-156/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,Καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για«Προμήθεια αδειών λογισμικού NVivo για το τμήμα  Διοίκηση Τουρισμού » (Π-156/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -156

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 05-12-2023  και ώρα 15:00.