ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ AQS SGU/3 Control Unit (κωδ. BKA1409QUn) TOY ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΥ NMR 700MHz, ΟΙΚΟΥ BRUKER για το Τμήμα Φαρμακευτικής» (Π-164/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,  καλεί

 

τον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.E.» με ΑΦΜ: 094143441, email: cpapachristopoulou@analytical.gr , για την υποβολή προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ AQS SGU/3 Control Unit (κωδ. BKA1409QUn) TOY ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΥ NMR  700MHz, ΟΙΚΟΥ BRUKER για το Τμήμα Φαρμακευτικής», σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -164

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 11-12-2023  και ώρα 15:00.