Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάρτηση Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχετε από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από 25-11-2023 και για διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Προκήρυξη 2 θέσεων ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΠ 2023