2η Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’)

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 34/16.02.2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/94791/Ζ2/30.8.2023 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ.223/28.09.2023 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Δευτέρα 04/03/2023 και ώρα 12.00 μ.μ. αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους δυο τρόπους e-mail, usb stick) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια  Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2631058296 – 2631058343

ΕMAIL: geoponia@upatras.gr