Δελτίο Τύπου

Tην  ίδρυση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Δίκτυα Επικοινωνιών 5ης  γενιάς και επόμενων γενιών (π-ΝΕΤ Competence Center) στην Ελλάδα, του οποίου έχει τον συντονιστικό ρόλο, ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Tην ίδρυση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Δίκτυα Επικοινωνιών 5ης  γενιάς και επόμενων γενιών (π-ΝΕΤ Competence Center) στην Ελλάδα, ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για ένα σημαντικό  γεγονός που διευρύνει εξαιρετικά τους ορίζοντες αξιοποίησης σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν από Πανεπιστήμια ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα και  το εξωτερικό.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο Κέντρο αφορά  σε μια πολυμετοχική συνεργατική κοινοπραξία (cluster) για την υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής συνδρομής στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των επικοινωνιών 5ης γενιάς με έμφαση στην ενίσχυση των κάθετων αλυσίδων αξίας (verticals) και της βιωσιμότητας.

 Το εν λόγω  Κέντρο Ικανοτήτων απευθύνεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών που αποτελούν τους  βασικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας. Με την από 9/7/2021, απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) ανακοινώθηκε η ένταξη Πράξης με τίτλο: «Κέντρo Ικανοτήτων με θέμα τα δίκτυα επικοινωνιών 5ης γενιάς και επόμενων: Ενίσχυση των Κάθετων Αλυσίδων Αξίας». Το Κέντρο θα δημιουργηθεί ως εταιρεία τεχνοβλαστός και σ’ αυτό το πλαίσιο, θα αποτελέσει μια σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με  στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών, κάθετης εφαρμογής και τη  μεταφορά  τεχνολογίας στην περιοχή των δικτύων 5ης γενιάς. Το Πανεπιστήμιο Πάτρας/ΕΛΚΕ  έχει τον συντονιστικό ρόλο για τη δημιουργία του Κέντρου Ικανοτήτων εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων και οι καθηγητές Σπύρος Δενάζης και Αλέξης Μπίρμπας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών έχουν τους ρόλους του επιστημονικού συντονιστή και αντίστοιχα του συντονιστή της κοινοπραξίας. Επιπρόσθετα συμμετέχουν  23 φορείς, όπως σημαντικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας, Ερευνητικοί Φορείς καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των επικοινωνιακών δικτύων και διαφόρων περιοχών της βιομηχανίας, των δικτύων και των υπηρεσιών. H αρχική επένδυση ανέρχεται στα 2.210.900 € εκ των οποίων τα 876.450 € είναι ιδία συμμετοχή και τα 1.334.450 € είναι Εθνική συμμετοχή ενώ οι φορείς που συμμετέχουν είναι οι κάτωθι:

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 4. UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 5. Pragma-IoT ΙΚΕ
 6. Qualtek BVBA
 7. SPACE HELLAS A.E
 8. SARMED Logistics
 9. APIROPLUS SOLUTIONS LTD
 10. HELLENIC AMERICAN EDUCATION CENTER
 11. Orange Grove
 12. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
 13. UBITECH
 14. WIND ΕΛΛΑΣ
 15. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 16. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
 17. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ – BPM AE
 18. SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.
 19. Dixons South East Europe ΑΕΒΕ
 20. e-Trikala A.E. , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
 21. ACTA LTD
 22. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΣΕΒ
 23. ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 24. INFOQUEST M. AEBE

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Στόχος του Κέντρου είναι ο προσανατολισμός σε τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν καινοτομικές παρεμβάσεις στις διαδικασίες της παραγωγής και των υπηρεσιών, στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων σε εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην δικτύωσή τους και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού οικοσυστήματος επικοινωνιών 5ης γενιάς, όπως αυτό  διαμορφώθηκε με την πρόσφατη επιτυχή δημοπράτηση των αδειών φάσματος 5ης γενιάς.  Το Κέντρο Ικανοτήτων θα επεκτείνει περαιτέρω τις συνέργειες που απορρέουν από το ήδη υπογραφέν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της εταιρίας επιχειρηματικών συμμετοχών 5G Συμμετοχές (που προέκυψε από τους πόρους της πώλησης του φάσματος 5G) και το οποίο θα επενδύσει, μέσω του fund ΦΑΙΣΤΟΣ, σε νεοφυείς αλλά και υπάρχουσες επιχειρήσεις με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών επικοινωνιών 5ης γενιάς καθώς και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που στηρίζονται σε αυτές τις επικοινωνιακές τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη αδειοδοτηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για χρήση συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων στη μεσαία ζώνη (3.4 GHz) του 5G φάσματος με σκοπό την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και αναπτυξιακών δοκιμών. Μέσα από το Κέντρο Ικανοτήτων οι υποδομές που έχουν ήδη δημιουργηθεί (και οι οποίες θα ενισχυθούν) θα είναι στην διάθεση όλων των συμμετεχόντων  στο οικοσύστημα (ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, βιομηχανία,  επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρίες) για την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και δοκιμών αναπτυξιακών/καινοτομικών πρωτοτύπων, προϊόντων και υπηρεσιών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ,  ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ,  ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ

«Το Κέντρο Ικανοτήτων, πέρα από την προαγωγή της επιστήμης και της αριστείας, στοχεύει στην βέλτιστη εκμετάλλευση των δικτυακών υποδομών της χώρας, έτσι ώστε η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας των επικοινωνιακών δικτύων 5ης γενιάς και επόμενων γενιών να έχει  έμπρακτη συνεισφορά  στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία» αναφέρουν, σε κοινή τους δήλωση ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Αντιπρύτανης Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών Οδυσσέας Κουφοπαύλου.

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου