Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

9ΡΝΚ469Β7Θ-ΩΣΨ ΕΤΕΠ