Διαπιστωτική πράξη ορισμού του Ο.Δ.Ε., για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Διαπιστωτική πράξη ορισμού του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

 

ΑΔΑ 9ΕΠΗ469Β7Θ-ΧΧΔ – ΕΤΕΠ – πράξη ορισμού ΟΔΕ για εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία