Έγκριση Οριστικών αποτελεσμάτων για το Γνωστικό Αντικείμενο 2: Αρχαίο θέατρο σχετικά με την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024) – Αριθμ. 75/ 04.01.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Οριστικά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Σε συνέχεια απόφασης της αριθμ. 908/27.03.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, σχετικά με την αριθμ. 75/ 04.01.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών για την ανάθεση μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Γνωστικό Αντικείμενο 2: Αρχαίο θέατρο, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται α) η απόφαση επί της ένστασης που υποβλήθηκε στο Γνωστικό Αντικείμενο 2: Αρχαίο θέατρο και β) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 01.04.2024