Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)- Πρόσκληση 75/04.01.2024_Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Σε συνέχεια της αριθμ. 75/04.01.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών για την ανάθεση δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρακτικό αξιολόγησης: Θεατρικών Σπουδών_82838_903_21.02.2024_69Γ3469Β7Θ-ΔΤ1-1

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο email: theatricalstudies@upatras.gr εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 22.02.2024

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις επί του αποτελέσματος τα προσωρινά αποτελέσματα καθίστανται αυτόματα οριστικά.