Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την σύναψη 4 θέσεων μερικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΚ 82015, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος) (19/05/2022).

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 35183/08.04.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  σύναψη 4 θέσεων μερικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 3:00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εδώ