Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Γεωπονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-7-2022 ) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 9/08.02.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 210/6-10-2022 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), στο γνωστικό αντικείμενο:

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο 8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1) Ποιοτικός έλεγχος – Τυποποίηση και Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων (με μερική
απασχόληση)
2) Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία (με μερική απασχόληση)

 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 28/02/2023 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους δυο τρόπους e-mail, usb stick) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως και 28/02/2023 και ώρα 12.00μ.μ..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2631058346 – 2631058343
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://agriculture.upatras.gr/
ΕMAIL: geoponia@upatras.gr

Για να δείτε τη σχετική Επαναπροκήρυξη, πατήστε εδώ.