ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

αριθμ 45799 21-6-2023 Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία

Καλπη ΖΕΥΣ