Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάρτηση Προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχετε από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από 25-11-2023 και για διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Προκήρυξη 1 θέσης ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΠ