Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Γεωπονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-7-2022 ) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 9/08.02.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 210/6-10-2022 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), στα γνωστικά αντικείμενα:

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο 4. ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1) Γενική Λαχανοκομία (με μερική απασχόληση)
2) Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες (με μερική απασχόληση)
3) Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί (με μερική απασχόληση)

Β. Στο γνωστικό αντικείμενο 6. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1) Συστήματα Άντλησης (με μερική απασχόληση)
2) Στοιχεία Μηχανών και Μηχανισμών (με μερική απασχόληση)
3) ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (με μερική απασχόληση)

Γ. Στο γνωστικό αντικείμενο 7. ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
για τη διδασκαλία του μαθήματος:
1) Ζωοτεχνία (με μερική απασχόληση)

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 24/02/2023 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους δυο τρόπους e-mail, usb stick) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως και 24/02/2023 και ώρα 12.00μ.μ..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2631058346 – 2631058343
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://agriculture.upatras.gr/
ΕMAIL: geoponia@upatras.gr

Για να δείτε τη σχετική Προκήρυξη, πατήστε εδώ.