Προκήρυξη πλήρωσης εβδομήντα εννέα (79) θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύουν

Προκήρυξη (αρχείο PDF)

Παράρτημα Α Αίτηση Υποψηφιότητας (αρχείο docx)

Παράρτημα Β Βιογραφικό σημείωμα (αρχείο docx)