169/23.2.2024

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη_Συν.169-23.2.2024 Πρυτανικού Συμβουλίου -Α

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ