5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δημοσίευσε την 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες. Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η αιτούμενη διάρκεια της Υποτροφίας δύναται να είναι από 23 έως 36 μήνες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε ένα (1) Επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:
ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής
ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες
ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια
ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 4.600.000€. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ο/Η ΥΔ θα πρέπει κατά την υποβολή της Αίτησης να δηλώσει τα στοιχεία του ΦΥ. Όλοι οι δυνητικοί ΦΥ θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υπό τη μορφή καταλόγου με τη δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής (drop-down menu).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται από τον/την ΥΔ αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (https://portal.hfri.gr/)

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, ο/η ΥΔ δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασίας:
α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής.

Ημερομηνία έναρξης Υποβολής: : Τρίτη 2 Μαΐου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Ημερομηνία λήξης Υποβολής: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ.

___________
Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Μονάδα Σχεδιασμού Έργων, Τμήμα Διαχείρισης Έργων
sxediasmou@upatras.gr