Έγκριση Οριστικών αποτελεσμάτων για το Γνωστικό Αντικείμενο 2: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2 και για το Γνωστικό Αντικείμενο 3: Ψηφιακά Μέσα στην Αρχιτεκτονική, σχετικά με την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024) – Αριθμ. 348/ 04.01.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Οριστικά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Σε συνέχεια απόφασης της αριθμ. 908/27.03.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, σχετικά με την αριθμ. 348/04.01.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για την ανάθεση μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Γνωστικό Αντικείμενο 2: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2 και μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Γνωστικό Αντικείμενο 3: Ψηφιακά Μέσα στην Αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται α) η απόφαση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στα ανωτέρω Γνωστικά Αντικείμενα και β) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΛΚΕ_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_ενστάσεις Τμ. Αρχιτεκτόνων_908_27.03.2024_6Ν0Ω469Β7Θ-Κ9Ρ)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛΚΕ_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_82838_908_27.3.2024_Οριστικά Αποτελέσματα Τ.Α.Μ. (XV))

 

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 01.04.2024