Περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ