ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ “ΛΙΝΟΣ Γ.ΜΠΕΝΑΚΗΣ”

 

Για να δείτε την προκήρυξη εκλογής Δ/ντη Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας “Λίνος Γ. Μπενάκης”

του Τμήματος Φιλοσοφίας ΠΠ πατήστε πάνω > ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ-ΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΑ6Φ53469Β7Θ-Π7Ρ