Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ.Α’)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ_.pdf (1)