Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογοθεραπείας με τίτλο “Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences”για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

«Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences»

Με ειδικεύσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία

 

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με ειδικεύσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία.

Η έναρξη των μαθημάτων για το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 20/2/2023.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες Αποκατάστασης και πραγματεύεται τις εφαρμογές και παρεμβάσεις βάσει ενδείξεων στις Επιστήμες Υγείας, συγκεκριμένα στα πεδία Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας στο πλήρες φάσμα των παθολογικών καταστάσεων και των πληθυσμιακών ομάδων.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικώς τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής ή παρηγορητικής προσέγγισης.
 2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.
 3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της διεπιστημονικότητας στον τομέα της Αποκατάστασης με σκοπό την καλύτερη, έγκυρη και ασφαλή υπηρέτηση της υγείας του ατόμου.
 4. Η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική λογοθεραπευτική, νοσηλευτική και φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, ανάλογα με την ειδίκευση που θα ακολουθηθεί και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης και παρέμβασης. Απώτερος σκοπός, η επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Π.Μ.Σ.

Τo παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί επίσης σε 30 ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 ECTS.

Το πρόγραμμα μαθημάτων κατά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός Π.Μ. (ECTS) Α΄ Εξάμηνο (εαρινό)
    Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης
REHG-101 8 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας & Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
REHG- 102 7 Διεπιστημονικη Προσέγγιση στις Επιστήμες Αποκατάστασης
REHG-103 7 Βιοστατιστική
    Ειδίκευση Λογοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα
REHSLT- 110 8 Προηγμένα Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας
    Ειδίκευση Νοσηλευτικής – Υποχρεωτικά Μαθήματα
REHN- 110 8 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση
    Ειδίκευση Φυσικοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα
REHPT- 110 8 Προηγμένα Θέματα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30  
    Β΄ Εξάμηνο (χειμερινό)
    Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης
REHG- 201 12 Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική
    Ειδίκευση Λογοθεραπεία – Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (επιλογή 3 μαθημάτων)
REHSLT- 210 6 Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας
REHSLT- 211 6 Νευρογενείς Διαταραχές Λόγου και Εικοινωνίας
REHSLT- 212 6 Διαταραχές  Φωνής
REHSLT- 213 6 Διαταραχές Κατάποσης (Δυσφαγία)
REHSLT- 214 6 Λόγος και νόηση
REHSLT- 215 6 Νέες τεχνολογίες στη λογοθεραπεία
Σύνολο 18  
    Ειδίκευση Νοσηλευτική – Υποχρεωτικά Μαθήματα
REHN-  210 3 Αποκατάσταση Χρόνιων Νοσημάτων
REHN- 211 4 Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στις Επιστήμες Αποκατάστασης
REHN- 212 3 Διοίκηση και Οργάνωση Μονάδας Αποκατάστασης
REHN-  213 4 Ολοκληρωμένη Φροντίδα Υγείας: εστίαση στη ΠΦΥ και ομάδα υγείας
REHN- 214 4 Διαχείριση χρόνιου πόνου
Σύνολο 18  
    Ειδίκευση Φυσικοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα
REHPT- 210 8 Κλινική Διαχείριση Σπονδυλικής Στήλης
REHPT-211 5 Νευροαποκατάσταση
REHPT- 212 5 Ειδικά Θέματα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης
Σύνολο 18  
Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30  
    Γ΄ Εξάμηνο (εαρινό)
REHG -301 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Γενικό Σύνολο 90  

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων:

Α. Λογοθεραπείας στην ειδίκευση Λογοθεραπείας,

Β. Νοσηλευτικής στην ειδίκευση Νοσηλευτικής,

Γ. Φυσικοθεραπείας στην ειδίκευση Φυσικοθεραπείας.

Στους υποψήφιους περιλαμβάνονται πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης των Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων του Δ.Π.Μ.Σ. προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται από 1/11/2022 ως 31/12/2022. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm και καταθέτουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Τμήμα Λογοθεραπείας) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από μέλος Δ.Ε.Π.).
 6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια / ημερίδες, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
 7. Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 8. Βεβαίωση προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τις επιστήμες υγείας.
 9. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας.
 10. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30), συγκεκριμένα δέκα (10) στην ειδίκευση Λογοθεραπείας, δέκα (10) στην ειδίκευση Νοσηλευτικής, και δέκα (10) στην ειδίκευση Φυσικοθεραπείας. Στην περίπτωση που οι εισακτέοι μιας ειδίκευσης (ή δυο ειδικεύσεων) είναι λιγότεροι των δέκα (10), μπορούν να αυξηθούν οι εισακτέοι άλλης ειδίκευσης (ή άλλων ειδικεύσεων) άνω του ορίου των δέκα (10), ως το συνολικό ανώτατο όριο των τριάντα (30). Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος δύναται να αυξηθεί αποκλειστικά στην περίπτωση ισοβαθμούντων φοιτητών κατά ανώτατο όριο ως τους τριανταεννέα (39), συγκεκριμένα ως δεκατρείς (13) στην ειδίκευση Λογοθεραπείας, δεκατρείς (13) στην ειδίκευση Νοσηλευτικής, και δεκατρείς (13) στην ειδίκευση Φυσικοθεραπείας. Η ειδίκευση της Φυσικοθεραπείας πρέπει να έχει τουλάχιστον επτά φοιτητές για να λειτουργήσει.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών ορίζονται Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων (E.A.Y.), μια για την κάθε ειδίκευση. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία στάδια:

Στάδιο Α: Η αντίστοιχη E.A.Y. ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξετάζει τον πλήρη φάκελο του κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Στάδιο Β: Περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης, στην οποία επιλέγονται να συμμετάσχουν από την αντίστοιχη E.A.Y. οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα (αντίστοιχος τίτλος σπουδών, συστατικές επιστολές). Η ακριβής ημερομηνία της συνέντευξης ανακοινώνεται στους υποψήφιους από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Στάδιο Γ: Η αντίστοιχη E.A.Y. καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων, τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Δ.Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια.

β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί (i) την άριστη (Γ2/C2) και (ii) την πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 146/2007, την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.): 5 και 2 μόρια αντίστοιχα.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: 0-5 μόρια.

δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτική αξιολόγηση από την Ε.Α.Υ. από 0-5 μόρια.

ε) Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου συναφής με την Αποκατάσταση: από 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.

στ) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της Ε.Α.Υ.: ποιοτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια. Στη συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται: (i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του, (ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του, (iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες φοιτητές θεωρούνται επιτυχόντες και εισάγονται ως τρεις (3) επιπλέον ανά ειδίκευση. Σε περίπτωση που οι ισοβαθμούντες φοιτητές υπερβαίνουν τους τρεις (3), θα προηγηθούν αυτοί που έχουν υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί από 15/2/2023 ως 15/3/2023, σε προθεσμίες που θα ορισθούν από την Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Tο ύψος των συνολικών διδάκτρων για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. καθορίζεται στα 1.800€. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις (600€). Για το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης, η καταβολή των διδάκτρων θα πραγματοποιηθεί ως την 20/2/2023. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης, η καταβολή των διδάκτρων θα πραγματοποιείται με κάθε ανανέωση της εγγραφής.