Πρόσκληση

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).
 4. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
 5. Την υπό στοιχεία 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα» (ΑΔΑ: ΡΙΞΘ46ΜΤΛΗ-1ΦΝ).
 6. Το με αριθμ. πρωτ. 131887/Ζ1/26-10-2022 (αρ. πρωτ. Πανεπιστημίου 81518/26.10.2022) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αυτοδίκαιη έκπτωση εκλεγέντων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης από το αξίωμα (την κατά περίπτωση ιδιότητα μονομελούς οργάνου διοίκησης των ΑΕΙ) που κατέχουν».
 7. To με αριθμ. πρωτ. 145114/Ζ1/22.11.2022 (αρ. πρωτ. Πανεπιστημίου 90614/23.11.2022) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του ν. 4957/2022».
 8. Την υπ’ αρ. 108176/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
 9. Την υπ’ αρ. 84696/Z1/8.7.2022 διαπιστωτική πράξη παραίτησης του Καθηγητή Δημητρίου Σκούρα από τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 646).
 10. Την υπ’ αρ. 63379/29.8.2022 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ορισμού του Αναπληρωτή Καθηγητή Βασιλείου Βασιλειάδη στη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 791).
 11. Την υπ’ αρ. 66493/12.9.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραίτησης του Καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλου από τη θέση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 950).
 12. Την υπ’ αρ. 66497/12.9.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραίτησης του Καθηγητή Μάρκου Μαραγκού από τη θέση του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 967).
 13. Την υπ’ αρ. 71332/28.9.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, περί ορισμού του Αναπληρωτή Καθηγητή Παύλου Αβραμίδη στη θέση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Αλμπάνη στη θέση του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 1055).
 14. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Πατρών λήγει την 31η Αυγούστου 2024 και είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποφασίζουμε

Την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης που θα συγκροτηθεί, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών.
γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α  του ν. 4310/2014 (Α’ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν ,στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του άρθρου 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172, του ν. 4957/2022 (Α΄141) κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Πανεπιστημίου Πατρών, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprotocol@upatras.gr, μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε μορφή pdf, στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα) :

 1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητά του/ης (προαιρετικό).
 4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εξωτερικού μέλους (προαιρετικό).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του/της.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδας 12:30 μ.μ..

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 4η Μαρτίου 2024 ημέρα Δευτέρα (ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας, οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτά αναδείχθηκαν από άμεση και καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022 και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/08.08.2022 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B΄ 4211).

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών μελών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου.

Τα έξι (6) εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η παρ. 4 και οι επόμενες του άρθρου 10 του Ν. 4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Πατρών, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4697/2022 και η οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 του ίδιου νόμου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α΄45 όπως ισχύει) σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprotocol@upatras.gr

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ιστοσελίδες προκειμένου να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα. Επιπλέον, η παρούσα κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής , προκειμένου να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες τους.

Ημερομηνία, 12.01.2024
Ο Πρύτανης

Χρήστος Μπούρας