Διαφάνειες από την ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+

ERASMUS+ intro

Erasmus+ (ΚΑ131) για Σπουδές_2024-2025

Erasmus+ (ΚΑ131) για Πρακτική Άσκηση_2024-2025

  • Erasmus+ για Σπουδές (Student Mobility for Studies/SMS), κα Μαρία Σταθούλια
  • [ llp.outgoing@upatras.gr, τηλ. 2610 996613 ]
  • Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (Student Mobility for Placement/SMP), κα Πολυξένη Χριστιά
  • [ llp.placements@upatras.gr, τηλ. 2610 969036]
  • Erasmus Student Network (ESN UoPa)